De Privacy Statement voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.itelalert.nl bezoekt. iTel Alert is een product van OrcaGroup B.V.

Privacy Statement

Wij willen u hiermee informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Orcavoice B.V., handelend onder de naam ‘OrcaGroup’, hierna te noemen: OrcaGroup, wil transparant en open zijn omdat wij een kwalitatieve samenwerking en openheid hoog in het vaandel hebben staan.

Wij zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

OrcaGroup is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens zeer belangrijk. Dit betekent onder meer dat we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”)  en de daaruit voortvloeiende regelgeving vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan, dat we beveiligingsmaatregelen hebben genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of diefstal en dat we gegevens zullen verwijderen indien we deze niet meer nodig hebben voor onze werkzaamheden.

De momenten waarop we uw persoonsgegevens ontvangen

Als u gebruik maakt van onze diensten kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan het moment dat u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze web- en mobiele applicaties en/of contact opneemt met onze sales- of support-afdeling per e-mail of telefoon. In dit geval verwerken we o.a. uw telefoonnummer, e-mailadres en uw naam.

Bij het gebruik van onze web- en mobiele applicaties is OrcaGroup de verwerker. De partij die u opdracht geeft gebruik te maken van de web- en/of mobiele applicaties is de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt, ook indien de verwerking is uitbesteed aan een derde, zoals OrcaGroup.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Gegevens worden echter alleen verwerkt voor de specifieke doeleinden waarvoor u de informatie aan ons ter beschikking heeft gesteld.

Ons Privacy Statement heeft betrekking op OrcaGroup en de websites van OrcaGroup

Ons Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van onze web- en mobiele applicaties evenals  de websites van OrcaGroup (www.orcagroup.comwww.smsanaloog.nlwww.smscommunication.bewww.provote.nlwww.groupmessenger.nlwww.itelalert.nl en www.dutyflow.nl). In het geval van gebruik van de websites is  OrcaGroup zowel verwerkingsverantwoordelijk  als verwerker van de persoonsgegevens.

We gebruiken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn

Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat het nodig is voor het verwerken van uw aanvraag van informatie of het afnemen van onze producten en/of diensten. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. Soms bewaren we ook gegevens omdat dat moet vanwege (wettelijke) financiële en fiscale verplichtingen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen verwerken van aanvragen of die bijdragen aan het realiseren van een kwalitatieve samenwerking. Concreet gezegd verwerken we uw persoonsgegevens zodat we onder andere:

 • Uw aanvraag kunnen verwerken en beheren.
 • U kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen en kunnen vragen om een afspraak te maken voor extra informatie hierover.
 • U kunnen informeren t.b.v. algehele trends in de voor u relevante branche.
 • Kunnen bijhouden wie we wel én niet mogen benaderen voor onze campagnes.
 • Onze financiële administratie kunnen beheren en zodat we kunnen voldoen aan financiële en fiscale (wettelijke) verplichtingen.
 • De kwaliteit van onze dienstverlening kunnen testen en verbeteren, zoals het verkrijgen van inzicht in het functioneren van de support-afdeling en onze website(s).
 • Marktonderzoeken kunnen uitvoeren, zodat we onze diensten meer kunnen afstemmen op de behoeften van onze relaties.
 • Webstatistieken kunnen bijhouden en het delen via sociale media kunnen faciliteren.
 • Nieuwe relaties kunnen werven.
 • Eventuele geschillen kunnen behandelen.
 • Interne en externe controle kunnen (laten) uitoefenen op onze diensten.

We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd.

OrcaGroup verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. We maken in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, of werken met bepaalde bedrijven samen, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt dan wel dat ze bepaalde persoonsgegevens ontvangen die nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening. Met uitzondering van de genoemde partijen delen wij uw persoonsgegevens niet met derden, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons streven is om persoonsgegevens te vernietigen zodra we deze niet meer nodig hebben. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een financiële en/of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw gegevens minimaal zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens

 1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
 2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door OrcaGroup van uw gegevens voor commerciële doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van uw gegevens voor onze campagnes of ander gebruik van uw gegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden aan uw kant.

U heeft altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over het gebruik van persoonsgegevens door OrcaGroup in algemene zin, zowel bij OrcaGroup als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een verzoek doet zullen we allereerst beoordelen of we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. We kunnen het verzoek niet in behandeling nemen als we uw identiteit niet kunnen vaststellen of als u recentelijk (korter dan zes maanden geleden) een vergelijkbaar verzoek hebt gedaan.

Als we het verzoek in behandeling hebben genomen, zijn er een aantal situaties waarin wij het verzoek moeten weigeren. Wij zullen een verzoek bijvoorbeeld moeten weigeren als de bescherming van de rechten van derden zwaarder weegt. Dit kan voorkomen in gevallen dat uw inzageverzoek ook de persoonsgegevens van andere personen bevat. Als we het verzoek afwijzen, zullen we schriftelijk motiveren waarom we niet aan het verzoek kunnen voldoen.

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met onze beslissing op een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzet. In dat geval heeft u ook het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt zich uitschrijven voor campagnes en nieuwsbrieven

Als u een aanvraag of aankoop heeft gedaan kan uw adres, e-mailadres of telefoonnummer door ons worden gebruikt zodat we u kunnen informeren over nieuwe ontwikkelingen. Dit kan gebeuren per post, e-mail of telefoon. In iedere e-mail of na elk telefoongesprek hebben we een mogelijkheid opgenomen om u uit te schrijven voor deze vorm van communicatie. U kunt ook een e-mail sturen naar info@orcagroup.com om u uit te schrijven.

Op onze websites staan links naar websites van derden

Op onze website staan meerdere links naar websites van derde partijen. Wij willen u adviseren het Privacy Statement te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig ons Privacy Statement voor mogelijke wijzigingen in ons beleid.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement of over hoe OrcaGroup omgaat met persoonsgegevens, dan kunt u deze vragen richten aan:

OrcaGroup
t.a.v. Security Manager
Cereslaan 8
5384 VT Heesch

U kunt uw vragen natuurlijk ook per e-mail sturen: info@orcagroup.com